Pro návštěvníky CHKO Blaník

Obecná pravidla pro chování v Chráněné krajinné oblasti Blaník

Posláním CHKO Blaník je ochrana přírodního bohatství i díla našich předků - staveb, luk a rybníků. Dodržováním těchto pravidel přispějete k tomu, že kraj pod Blaníkem zůstane krásný i nadále.

  • Táboření a rozdělávání ohňů v přírodě je možné jen na vyhrazených označených tábořištích. 
  • Horolezectví a tábory všech druhů je možno provozovat jen se souhlasem Správy CHKO Blaník.
  • Veřejné a hromadné akce mimo zastavěné části obcí a místa k této činnosti určená musí být předem projednány se Správou CHKO Blaník (např. přespolní a orientační běhy).
  • Při pohybu v CHKO Blaník úmyslně nepoškozujte rostlinstvo, nechytejte a nerušte nadměrným hlukem živočichy.
  • Své odpadky si odneste s sebou, do přírody nepatří. Pokud najdete na cestě odpadek po nevychovaném návštěvníkovi, zvedněte jej a odneste, děkujeme vám.
  • Není možné vjíždět vozidly mimo veřejné cesty, pro parkování používejte vyhrazená parkoviště.
  • Nepoškozujte označení chráněných území, turistických cest, naučných stezek a ostatní informační zařízení. Bylo vybudováno nemalými náklady a slouží všem.
  • V přírodních rezervacích a přírodních památkách se pohybujte po vyznačených turistických nebo naučných cestách a veřejných cestách. Pohybem mimo cesty můžete poškodit cenné semenáčky lesních dřevin nebo chráněné květiny.

Kontrolu dodržování předpisů ochrany přírody a krajiny provádí členové Stráže přírody. Návštěvníci CHKO Blaník jsou povinni dbát jejich pokynů a doporučení a na požádání jim prokázat svou totožnost.

Porušení předpisů ochrany přírody a krajiny může být kvalifikováno jako přestupek nebo trestný čin a následně trestáno podle zákona.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt