Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Blaník >> Správa CHKO Blaník

Zarząd PK Blaník

Zarząd PK Blaník
Vlašimská 8 258 01 Louňovice pod Blaníkem
Tel.: +420 317 852 654
Faks: +420 317 701 916
blanik@nature.cz
www.blanik.nature.cz

Na południe od Pragi znajduje się najmniejszy park krajobrazowy Republiki Czeskiej - Blanik. Powstał on  w celu ochrony harmonijnie, zrównoważonego krajobrazu Czech Środkowych. Centralną dominantą tego obszaru jest słynna góra Blaník, a charakteryzuje go mozaika terenów leśnych, pól, łąk oraz niewielkich stawów z odpowiednio wkomponowaną  zabudową osad.

Zalesiony masyw Velkého i Malého Blaníku (Wielkiego i Małego Blaniku),   w centrum obszaru,  zbudowany jest ortognejsów. W jego partiach szczytowych zachowały się pierwotne buczyny z mieszanymi lasami zboczowymi -dziś chronione jako rezerwat przyrody. Naturalną osią obszaru jest płynąca z południa na północ rzeczka Blanice. Blanice jest przykładem nieuregulowanego, meandrującego cieku z naturalnym reżimem regularnych wylewów. Dzięki temu na terasie zalewowej Blanice zachowały się zbiorowiska łąk nadrzecznych oraz krzewin wierzbowych. Na torfowych i podmokłych łąkach oraz na mokradłach przy stawach występują rzadkie rośliny.

Obszar do dziś zachował swój niepowtarzalny koloryt typowego czeskiego krajobrazu pogranicza Czech Środkowych i Českomoravské Vrchoviny (Wyżyny Czeskomorawskiej). W osadach znajdziemy liczne przykłady budownictwa ludowego: chałupy, posiadłości ziemskie oraz wiejskie zameczki. Dominantami osad są  zwykle budynki sakralne – kościoły, w mniejszych miejscowościach - kapliczki. Krainę przeplata sieć dróżek polnych, alei oraz rozdroży ze starymi krzyżami.

Blanik jako czeska góra owiana starodawnymi legendami o rycerzach blanickich ma duże znaczenie i jest bardzo popularna. Legenda blanicka oraz wartości przyrodnicze i kulturalne krainy tworzą atrakcję dla rekreacji i turystyki, czemu odpowiada rosnący ruch turystyczny.

Największą zaletą   krainy pod Blaníkem jest fakt, iż jest ona stale żywa, chroniona dla następnych pokoleń przez pracę rolników, leśników, obywateli wiosek i miasteczek.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1981
Rozloha: 41 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: - 3 rezerwat przyrody (Velký Blaník, Malý Blaník i Podlesí)

- 2 pomników przyrody (Částrovické rybníky i Rybník Louňov)
Jiné údaje: Obszary przyrody chronionej o małych powierzchniach poza Obszarz przyrody chronionej Blaník: narodowych rezerwatóv przyrody Drbákov-Albertovy skály, Ve Studeném i Voděradské bučiny, dalej narodowych pomników przyrody Chýnovská jeskyně, Kaňk, Rybníček u Hořan, Luční, Stročov, Jankovský potok i Medník.
Zarząd PK Blaník

Zarząd PK Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt