Ochrana přírody

Ochrana přírody tvoří převážnou činnost Správy CHKO Blaník. Základní oblasti činnosti jsou:

Péče o CHKO Blaník na základě stanoveného plánu péče

Správa CHKO Blaník se v CHKO Blaník snaží cíleně podporovat akce prospěšné přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů.

Péče o maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Blaník

V CHKO Blaník je vyhlášeno 5 maloplošných zvláště chráněných území. Tato území mají svůj vlastní Plán péče. Správa CHKO Blaník zde podporuje vhodné způsoby hospodaření jako je dosadba listnáčů nebo ruční sečení luk.

Péče o památné stromy

V CHKO Blaník je vyhlášeno 21 památných stromů. Správa CHKO Blaník ve spolupráci s vlastníky sleduje stav stromů a poskytuje na údržbu stromů příspěvky.

Péče o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky 

Správa CHKO Blaník zajišťuje managementová opatření v 8 národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách. Správa CHKO Blaník současně sleduje stav těchto chráněných území a na základě zjištěného stavu přistupuje k zásahům nebo úpravě hospodaření. Příslušným orgánem pro vydání povolení k činnostem vyžadujícím souhlas orgánu ochrany přírody je Ministerstvo životního prostředí České republiky, výjimky ze zákonných ochranných podmínek chráněných území vydává Vláda České republiky.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt