Krajinotvorné programy MŽP

Krajinotvorné programy jsou tzv. národními zdroji (zdrojem financí je státní rozpočet ČR, z kterého je čerpáno prostřednictvím MŽP).  Tradičním programem je "Program péče o krajinu". Relativně nový je podprogram "Správa nezcizitelného majetku v zvláště chráněných územích", jehož účelem je zajistit odpovídající péči o četné pozemky ve vlastnictví státu v zvláště chráněných územích, které jsou v majetkové správě nájemce (AOPK ČR). "Program revitalizace říčních systémů" je zaměřen na obnovu vodních zdrojů a přírodního prostředí užívaných člověkem. Správa CHKO Blaník využívá především Programu péče o krajinu.

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu ( PPK) je dotační titul Ministerstva životního prostředí. V rámci programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru a to v členění na dva samostatné podprogramy :

a) Podprogram péče o krajinu

b) Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody


Správa chráněné krajinné oblasti Blaník tento program plně využívá pro realizaci opatření stanovených Plánem péče o zvláště chráněná území.

Nejvíce finančních prostředků je věnováno na ošetření mokrých a podmáčených luk, aby byla zachována jedinečnost prostředí těchto biotopů. Je zde podporováno sečení – převážně ruční mechanizací a dále pak extenzivní pastva. Na tyto práce jsou sjednávány smlouvy o dílo s místními soukromými zemědělci a nevládními organizacemi.
Dále pak se každým rokem vysazují aleje ovocných a ostatních listnatých stromů podél polních cest a soliterní stromy ve volné krajině.
Obnovují se časem zaniklé tůně a tím zlepšují podmínky reprodukce obojživelníků a ostatních, na toto prostředí vázaných živočichů.
Je zajišťováno pravidelné ošetřování památných stromů a podporuje se zatravňování orné půdy v místech zvýšené eroze.
Druhová skladba lesních porostů v přírodních rezervacích a 1. zóně CHKO je vylepšována dosadbou místně původních druhů – buku a jedle.
V neposlední řadě se věnuje část finančních prostředků na informovanost veřejnosti. Instalují se informační tabule, budují a aktualizují naučné stezky podél turistických cest v přírodních rezervacích.

Možností péče o krajinu nabízí PPK celou řadu a je proto velice důležitým a v plné míře využívaným nástrojem ochrany přírody.
Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci schválených opatření a tato opatření nesmí sloužit podnikatelským účelům.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt