Správa CHKO Blaník >> Činnost správy

Činnost správy

Činnost Správy CHKO Blaník lze v souladu s posláním shrnout do čtyř základních okruhů:

Výkon státní správy

Správa CHKO Blaník jako úřad státní správy ochrany přírody vede správní řízení, vydává závazná stanoviska a je účastníkem správních řízení vedených jinými úřady. Správa CHKO Blaník je dozorujícím orgánem státní správy ochrany přírody v CHKO Blaník, kontroluje, jak fyzické osoby a organizace dodržují předpisy ochrany přírody a krajiny. Zjištěné nedostatky jsou řešeny ve správních řízeních, uložením pokuty nebo jiným způsobem dle legislativy.

Odborná činnost

Pracovníci Správy CHKO Blaník provádějí dle svých odborných zaměření průzkumy, sledování a dokumentaci rostlin, živočichů, ale i staveb a krajiny v CHKO Blaník. Zjištěné poznatky postupně doplňují poznatky o CHKO Blaník, především ale umožňují stanovit případnou úpravu hospodaření na pozemcích a účinnější ochranu přírody.

Přímá péče o přírodu a krajinu

Finanční prostředky, které má Správa CHKO Blaník k dispozici, využívá na financování akcí, které jdou zpravidla nad rámec běžného obhospodařování pozemků a přitom podporují vzácné druhy rostlin a živočichů. Akce probíhají za souhlasu vlastníka pozemku. Příkladem může být budování tůní pro obojživelníky a podpora ručního sečení na mokřadních loukách. Vzhled krajiny Správa zlepšuje příspěvky na výsadbu alejí kolem cest. Správa CHKO Blaník zajišťuje managementová opatření i v národních přírodních rezervacích a památkách ve spádové oblasti.

Práce s veřejností

Pracovníci Správy CHKO zajišťují průvodcovskou službu pro školní výlety a exkurze, přednáší na školách. Pro veřejnost pořádá Správa tematicky zaměřené vycházky a výstavy. Pracovníci Správy uveřejňují články a odborné práce. Pro návštěvníky i obyvatele regionu jsou určeny informační materiály vydávané Správou - letáky, pohledy a brožury.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt