Vodopis

Přirozenou osou CHKO Blaník je řeka Blanice (vlašimská), tekoucí přibližně z jihu na sever. Její dno tvoří převážně štěrkopísek, místy se objevují naplavené jemné sedimenty. Na několika místech Blanice vytváří přirozené prahy a peřeje (např. u Podlouňovického mlýna či nad Ostrovem).

Přítoky Blanice nejsou příliš vodné, ale jejich nepravidelná a zahloubená údolí s bohatou vysokou zelení dotváří charakteristické rysy blanické krajiny. Nejvýznamnějším přítokem Blanice na území CHKO Blaník je potok Brodec, významný svým balvanitým tokem v soutěsce mezi Slepičí skálou a Kondrackou hůrou.

Potok Brodec pod Velkým Blaníkem. Foto: Jiří Račanský.

Na území CHKO je mnoho drobných i několik větších rybničních ploch až do 10 ha rozlohy (rybník Strašík u Libouně). Až na výjimky jde o rybníky průtočné.

V CHKO Blaník jsou zastoupeny všechny skupiny vodních a mokřadních společenstev vyskytujících se v ČR. Zvláštním fenoménem oblasti je přítomnost malých oligotrofních vodních ploch a pramenných rybníků, na které je vázána řada zajímavých rostlinných společenstev.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt