Památky

Kulturní památky - archeologické, církevní i světské objekty a lidové stavby jsou významnou součástí krajinného rázu CHKO Blaník.

Val halštatsko-laténského hradiště na Velkém Blaníku. Foto: Martin Klaudys.Velký Blaník - hradiště z doby halštatsko-laténské - fortifikační systém hradiště zahrnuje 2 pásy valů využívající skalní bloky a terénní stupně. V prostoru hradiště později zbudován hrad (zmiňován 1402), využívající keltské opevnění, po jeho dřevěných stavbách nezůstaly stopy.

Zřícenina kaple sv. Maří Magdalény na Malém Blaníku. Foto: Martin Klaudys.Malý Blaník - zřícenina kaple sv. Maří Magdaleny - stavba polygonální pozdně barokní kaple pochází z r.1735, stojí na základech starší stavby. Ve své době cílem mariánských poutí. V r.1780 byla kaple zrušena a propadla zkáze. Na konci 19.století byla přistavěna dřevěná kaplička, dnes dochovaná jen na kresbách a pohlednicích. V kapli přebýval poustevník.

Louňovice pod Blaníkem - klášter - ženský premonstrátský klášter založen v pol. 12.století, první jeptišky přišly do Louňovic z Porýní ze Steinfeldu. Klášter byl hospodářským i duchovním centrem oblasti. Nepřetrval husitské války, 23.8.1420 byl vypálen a již nebyl obnoven. Zbytek klášterní zdi odkryt za budovou obecního úřadu.

Zámek v Louňovicích pod Blaníkem. Foto: Martin Klaudys.Louňovice pod Blaníkem - zámek - situovaný při západní frontě náměstí, zbudovaný na pravidelném půdorysu s nárožími zpevněnými válcovými věžemi. Původně zbudován jako renesanční tvrz Oldřichem Skuhrovským na základech klášterního probošství. Kolem r.1675 zámek barokně upraven. Nález renesančních sgrafit na jižní fasádě nádvorního křídla. Malby byly provedeny v pásech a jednalo se pravděpodobně o zachycení starozákonního námětu Noemovy archy ( Gn 7.1 - 24 ). Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v době objevu ( závěr 70. - 80. let dvacátého století ) byly malby opětně zabíleny.

Louňovice pod Blaníkem - kostel Nanebevzetí P. Marie - je gotického založení. Byl však zcela zbarokizován ve 2. polovině 17. století.

Kostel v Kondraci. Foto: Martin Klaudys.Kondrac - kostel sv. Bartoloměje - románský tribunový kostel, vznikl před rokem 1200. Z původní románské dispozice se zachovala loď, tribuna a celé západní průčelí završené dvěmi věžicemi se sdruženými okny. Význam kostela umocňují i nástěnné malby zachované v lodi kostela a datované do první čtvrtiny 13. století.

Rotunda v Libouni. Foto: Martin Klaudys.Libouňrotunda sv. Václava - Kostel o válcové lodi, s apsidou a hranolovou věží na západě vznikl nejspíše v první čtvrtině 13. století.  Architektura kostela, jeho vcelku slohově jednotné raně až vrcholně barokní vybavení, umožňuje odkrytí nástěnných maleb v lodi i presbytáři. K velmi zajímavým patří postavy světic (Kateřina, Barbora, Dorota /?/ ), které vznikly nejspíše po roce 1500. Dokumentují tak, že zdobeny byly nejen význačné architektonické památky v kulturních centrech, ale i prosté venkovské kostelíky.

Radnice a kostel v Načeradci. Foto: Martin Klaudys.Načeradec - kostel sv. Petra a Pavla - nejstarší části stavby představuje obvodové zdivo lodi a západní věž posunutá mimo její osu. Věž se v prvním patře, kde byla tribuna, otvírá obloukem do lodi. Tato stavební dispozice odpovídá polovině 12. století. Další stavební úpravy pocházejí ze 13. a 15. století.

Načeradec - pozůstatky pozdně gotické tvrze - doložena v 16.stol, zanikla po požáru v r.1661. Pozůstatkem tvrze mohutná pozdně gotická čtvercová věž, zvýšená později o užší nástavbu se střechou. Dnes zvonice, dříve též městské skladiště soli.

Načeradec - zámek - zbudován r.1734 jako patrová budova s členěným průčelím a mansardovou střechou. Od r.1926 v majetku státu, býval zde domov pro válečné sirotky.

Načeradec - radnice - barokní radnice s mansardovou střechou je jedním ze zachovalých měšťanských domů. V objektu se zachovala městská šatlava.

Kostel ve Veliši. Foto: Martin Klaudys.Veliš - kostel sv.Josefa - původně gotický kostel, zbarokizovaný r. 1722. Věž kostela s dřevěnou nástavbou.

Vedle zděné architektury zde (zejména v malých sídlech) existovaly i hodnotné objekty roubené. Mnohé z nich se do dnešních dní zachovaly pouze v kresbách Richarda Duška (1910 - 1977 ), rodáka z Ústí nad Orlicí, který dlouhá léta působil jako učitel ve Vlašimi.

Zachovalé stavby najdeme ve Světlé, Býkovicích, Lesákách, Karhuli, Křížově, Krasovicích i jinde. Mnohé ze staveb zachránili chalupáři, většina objektů je naštěstí obydlena trvale.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt