Flóra

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Foto: Martin KlaudysCHKO Blaník je bohatá především na nejrůznější vodní a mokřadní rostlinná společenstva, nacházející se v rybnících a jejich okrajích, v potocích, na vlhkých lesních cestách a na podmáčených loukách.

Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Foto: Martin Klaudys.Hojně zastoupená jsou zde společenstva rákosin a vysokých ostřic, ve kterých se ojediněle vyskytuje silně ohrožená ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), častěji pak zde lze spatřit kvetoucí vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata).

CHKO je bohatá na prameniště. Na plochách trvale dosycovaných podzemní vodou se vytvářejí společenstva velmi různorodé struktury a floristické skladby, většinou bohatá na mechorosty.

V rašelinných lučních společenstvech nacházíme charakteristické druhy jako je např. ostřice šedavá (Carex canescens), ostřice obecná (Carex nigra), starček obecný (Senecio vulgaris), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), violka bahenní (Viola palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vzácněji se zde vyskytují i všivec bahenní (Pedicularis palustris) a tolije bahenní (Parnassia palustris), druhy silně ohrožené podle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.

Objevují se tu i rašeliniště v pokročilých stádiích s výskyty atraktivních druhů, jako je např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolii), silně ohrožený podle Červené knihy.Na podmáčených místech v nivě Blanice vzácně nalézáme bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora).
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Foto: Martin Klaudys.

Vývojově mladá společenstva nacházíme na loukách a pastvinách. Vyvinuty jsou zejména dvojsečné ovsíkové louky, v údolních luzích pak vlhké pcháčové louky a tužebníková lada a v polohách se střídavou vlhkostí, na nehnojených plochách se vytvářejí charakteristická společenstva smilkových trávníků.

Na mělkých silikátových skalních podkladech se často vyskytují acidofilní suché trávníky. Na hlubších skeletovitých půdách jižní expozice se objevují úzkolisté suché trávníky, ve kterých vzácně roste vstavač kukačka (Orchis morio), silně ohrožený podle Červené knihy. Vzácně se v CHKO vyvinula společenstva skalních štěrbin a pohyblivých sutí.

Bučina na Velkém Blaníku má charakter pralesa. Foto: Martin Klaudys.Na některých výslunných lokalitách v CHKO jsou dobré ukázky slabě subxerofilních či slabě hygrofilních dubohabrových a dubolipových hájů s pestrým bylinným patrem. Vzácně se setkáváme s roklinovými suťovými lesy s atraktivními bylinami, jako např. lilie zlatohlávek (Lilium martagon), žindava evropská (Sanicula europaea) a udatna lesní (Aruncus sylvestris). Nejrozšířenějším lesním pokryvem byly doubravy. Na dubohabřiny navazovaly ve vyšších polohách bučiny, které se ve výborných ukázkách dosud zachovaly na velkých plochách na vrcholech obou Blaníků a na Slepičím vrchu.

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt