Fauna

Z hlediska živočichů jsou na území CHKO nejcennější stanoviště vázaná na vodu, vodní toky, rybníky, tůně, mokřady apod. Pozoruhodná je fauna lesů, zejména drobní živočichové jako pavouci, brouci a plži.

V řece Blanici se vyskytují všechny tři druhy našich velevrubů (v. malířský - Unio pictorum, v. tupý - Unio crassus, v. nadmutý - Unio tumidus), významné jsou početné populace kružníka severního (Gyraulus laevis), hodnoceného jako ohrožený v červeném seznamu (J. Farkač a kol. 1995) a hrachovky obrácené (Pisidium supinum). Ze suchozemských plžů jsou významné citlivé lesní druhy, např. sklovatka rudá (Daudebardia rufa), hladovka horská (Ena montana), zuboústka sametová (Causa holosericea), vrkoč horský (Vertigo alpestris), vrásenka  pomezní (Discus ruderatus), dále hrotice obrácená (Balea perversa), vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo), vrkoč útlý (Vertigo angustior) apod. Zoogeograficky je zajímavý historický nález zemouna skalního (Aegopis verticillus), který se zde objevuje na severní hranici areálu.

Průzkumy potvrdily bohatost pavoučí zvířeny (přes 200 druhů), např. Centromerus aequalis, Gnaphosa nigerrima, Haplodrassus soerenseni, Kratochviliella bicapitata, Notioscopus sarcinatus, Saloca diceros a Sitticus caricis. K nápadným druhům patří vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica).

Vážky tekoucích vod zastupují klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), k. vidlitá (Onychogomphus forcipatus) a páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii), u stojatých vod šídlatka hnědá (Sympecma fusca), šidélko znamenané (Erythromma viridulum), vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum) a evropsky významná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

Z významnějších druhů brouků se vyskytují střevlík Cychrus attenuatus, drabčík Quedinus maurus, mandelinky Plateumaris affinis, Cryptocephalus rufipes, nosatci Tanysphyrus maolskii, Nanophyes sahlbergi, Magdalis carbonaria. Pozoruhodný je nález dvou vzácných krasců - Agrilus convexicollis a A. sinuatus.

Ze síťokřídlých zde žije mravkolev Euroleon nostras a strumičník Osmylus fulvicephalus. K vzácným druhům blanokřídlého hmyzu patří drvodělka Xylocopa valga.

Z kruhoústých se vyskytuje mihule potoční (Lampetra planeri) v přítocích Blanice, z ryb se vyskytuje vedle běžných říčních a rybničních druhů např. bioindikačně významní vranka obecná (Cottus gobio) a mník jednovousý (Lotta lotta).

Z obojživelníků, kterých je známo z CHKO Blaník celkem 11 druhů, jsou významné populace čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea) a kuňky obecné (Bombina bombina) na Malém Býkovickém rybníce nebo Částrovických rybnících. Vyskytuje se i skokan ostronosý (Rana arvalis) a nově byla potvrzena blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).

Z vzácnějších plazů se vyskytuje zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka hladká (Coronella austriaca).

Z významnějších druhů ptáků na území CHKO hnízdí koroptev polní (Perdix perdix), křepelka polní (Coturnix  coturnix), moták pochop (Circus aeruginosus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), sluka lesní (Scolopax rusticola), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), holub doupňák (Columba oenas), kavka obecná (Corvus monedula), ledňáček říční (Alcedo atthis), sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), výr velký (Bubo bubo), linduška luční (Anthus pragensia), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus). Na tahu lze zastihnout např. luňáka červeného (Milvus milvus), motáka lužního (Circus pygargus), dudka chocholatého (Upupa epops), konipase lučního (Motacilla flava), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), bělořita šedého (Oenanthe oenanthe).

V CHKO Blaník žije 40 druhů savců. Ze vzácných savců tu žije netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), vydra říční (Lutra lutra) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). Ostrůvkovitě zde žije hraboš mokřadní (Microtus agrestis), vzácně myška drobná (Micromys minutus), pomístně rejsec černý (Neomys anomalus).

Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt