Správa CHKO Blaník >> Činnost správy >> Ochrana přírody

Ochrana přírody

Ochrana přírody tvoří převážnou činnost Správy CHKO Blaník. Základní oblasti činnosti jsou:

Péče o CHKO Blaník na základě stanoveného plánu péče

Správa CHKO Blaník se v CHKO Blaník snaží cíleně podporovat akce prospěšné přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů.

Péče o maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Blaník

V CHKO Blaník je vyhlášeno 5 maloplošných zvláště chráněných území. Tato území mají svůj vlastní Plán péče. Správa CHKO Blaník zde podporuje vhodné způsoby hospodaření jako je dosadba listnáčů nebo ruční sečení luk.

Péče o památné stromy

V CHKO Blaník je vyhlášeno 26 památných stromů. Správa CHKO Blaník ve spolupráci s vlastníky sleduje stav stromů a poskytuje na údržbu stromů příspěvky.

Péče o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky 

Novelou zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 2004 bylo Správě CHKO Blaník svěřeno zajišťování managementových opatření v 9 národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách (do 1.1.2010 je v kompetenci Správy CHKO Blaník desáté chráněné území mimo CHKO Blaník - NPP Medník a do 9.6.2011 jedenácté - NPP Hadce u Želivky). Správa CHKO Blaník současně sleduje stav těchto chráněných území a na základě zjištěného stavu přistupuje k zásahům nebo úpravě hospodaření. Příslušným orgánem pro vydání povolení k činnostem vyžadujícím souhlas orgánu ochrany přírody je Ministerstvo životního prostředí České republiky, výjimky ze zákonných ochranných podmínek chráněných území vydává Vláda České republiky.

Správa CHKO Blaník

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt